Hasičák

Chceme upřesnit minimální podmínky umístění hlásičů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vyrábíme rodinné domy se schodištěm do obyvatelného podkroví. Podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. je napsáno „toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu“. Stačí jeden hlásič umístěný v přízemí v části vedoucí k východu a nebo se musí umístit hlásič i do podkroví?

Chceme upřesnit minimální podmínky umístění hlásičů podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. Vyrábíme rodinné domy se schodištěm do obyvatelného podkroví. Podle § 15 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. je napsáno „toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu“. Stačí jeden hlásič umístěný v přízemí v části vedoucí k východu a nebo se musí umístit hlásič i do podkroví?

Jestliže se bude jednat o provedení stavby rodinného domu o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nebo stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se po dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb. postupuje podle dosavadní právní úpravy. V tomto případě nemusí být rodinný dům vybaven autonomní detekcí a signalizací podle ustanovení § 15 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Pokud nejsou splněny podmínky uvedené výše a projektová dokumentace stavby rodinného domu je zpracována podle požadavků vyhlášky č. 23/2008 Sb., je nutno v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 vybavit rodinný dům autonomní detekcí a signalizací. Toto ustanovení stanoví minimální požadavek tj. umístění 1 ks tohoto zařízení v části vedoucí k východu z bytu a u mezonetového bytu v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Vyhláška stanoví pouze minimální požadavky. Z hlediska účinnosti však doporučujeme v takovém případě umístit 1 ks autonomního hlásiče kouře jak v části vedoucí k východu z bytu, tak v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.

Dle nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. je zatříděn vícepodlažní rodinný dům s hořlavým konstrukčním systémem do III. SPB. Při tomto zatřídění dle ČSN 73 0802 vznikají požadavky z hlediska požární odolnosti také na střešní plášť, a to 15 minut. Dle čl. 8.7.2. ČSN 73 0802 nemusí nosné konstrukce střechy vykazovat požární odolnost, pokud mám objekt OB1 a zastavěnou plochu 200 m2. Podle legislativy tedy není požadavek z hlediska požární odolnosti na nosnou konstrukci střechy , ale na střešní plášť ano.

Vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb dochází pouze k úpravě postupu při posuzování stupně požární bezpečnosti u rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci s konstrukčním systémem hořlavým. Tímto postupem s odvoláním na ustanovení § 4 vyhlášky nedochází ke změně článků v ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty tj. Vámi zmiňovaného čl. 8.7.2. Střešní plášť pro požadovanou požární odolnost 15 min pro III. stupeň se posoudí v souladu s čl. 8.15 ČSN 73 0802.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Jestliže se bude jednat o provedení stavby rodinného domu o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zákona č. 183/2006 Sb.,
Author Rating
31star1star1stargraygray

Napsat komentář