Hasičák

Dotaz k § 26 – stavba památkově chráněná

Dotaz k § 26 – stavba památkově chráněná

Kdy se plní požadavek § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. – povinnost vybavení stavby EPS resp. EZS? Platí to pro stavby, které budou jako památkově chráněné vyhlášené po 1. 7. 2008 nebo i pro ty, které byly vyhlášeny před 1. 7. 2008? V současné době máme dokumentaci k řízení ke změně stavby dle ČSN 73 0834. Jedná se o výměnu stropů a krovů na objektech národní kulturní památky. Tato část je využívána jako byty – musí být vybavena zařízením EPS resp. EZS – jednalo by se o půdní prostor? Kdo určuje zda se v památkově chráněných stavbách jedná o jedinečné prostory nebo sbírky?

Požadavky § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb u stavby památkově chráněné musí být splněny v části stavby dotčené změnou pouze tehdy, jestli se u stavby památkově chráněné (ať již byla prohlášena za památkově chráněnou před nebo po účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb.) jedná o změnu stavby a to v souladu s ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb-Změny staveb.

Jednotlivé formy památkové ochrany staveb včetně subjektů rozhodujících o jejich ochraně upravuje část první zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a v podrobnostech prováděcí předpis. Stavbami památkově chráněnými je tedy nutno rozumět ve smyslu zmiňovaného zákona č. 20/1987 Sb. ty stavby, u nichž byla rozhodnutím příslušného subjektu stanovena určitá (jakákoliv) míra jejich památkové ochrany. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek ČR – odborná organizace státní památkové péče. Seznam kulturních památek u územních obvodů – vedou krajské úřady a obecní úřady.

Pojem „jedinečný“ (dosud v ČSN 73 0834 – pojem – unikátní) pro účely vyhlášky č. 23/2008 Sb. má vystihnout odlišnost mezi prostory ve stavbách památkově chráněných, odlišnost sbírek historických předmětů, protože ne každý prostor nebo sbírka historických předmětů je ve své podstatě jedinečný. Jedinečnost určí příslušný památkový orgán.

V případě Vámi popisované změny stavby, tj. výměny stropů a krovů ve stávajících bytech situovaných v národní kulturní památce, nebude nutno splnit požadavky § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. S ohledem na Vámi popisované stavební úpravy se v souladu s ČSN 73 0834 bude jednat o změnu staveb skupiny I a pokud budou splněny požadavky kapitoly 4 této ČSN nebudou vyžadována další opatření. Dále se domníváme, že v objektech s byty se zřejmě nebude jednat o jedinečnou kulturní památku a tedy nebude nutno splnit požadavek § 26 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Požadavky § 26 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb u stavby památkově chráněné musí být splněny v části stavby dotčené změnou
Author Rating
31star1star1stargraygray

Napsat komentář