Hasičák

Dotazy k § 23 – stavba mateřské školy

Dotazy k § 23 – stavba mateřské školy

Existuje stávající stavba mateřské školy s využitím 1 a 2 NP pro mateřskou školku. Chtěli bychom využít podkrovní prostor pro provoz mateřské školy. Počítá se podkroví stávajícího objektu mateřské školy do užitného podlaží ve smyslu § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb? Jak postupovat při rekonstrukci takového objektu?

Podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti se při navrhování nové stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení postupuje v souladu s českou technickou normou podle přílohy č. 1 část 1 bod 1 tj. podle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. V čl. 5.2. této normy je přesně specifikováno jak z hlediska požární bezpečnosti postupovat při určení počtu podlaží a dále, které podlaží je ve smyslu této normy považováno za užitné. V případě užití půdního prostoru (podkrovního prostoru) pro trvalý pobyt osob je toto podlaží považováno za užitné.

Z dotazu vyplývá, že se jedná o stávající objekt mateřské školy. Při „rekonstrukci“ se při změně dokončené stavby postupuje v souladu s ustanovením § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb. podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 14 (tj. podle ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb-Změna staveb). V souladu s touto normou se bude jednat o změnu užívání prostoru podle čl. 3.2 ČSN 73 0834, neboť s ohledem na nové využití prostoru dochází k záměně věcně příslušné projektové normy. V souladu s ustanovením § 59 odst. 13 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů je řešení požární bezpečnosti předškolních zařízení dáno normovými hodnotami požární bezpečnosti staveb.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti se při navrhování nové stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení postupuje v souladu s českou technickou normou
Author Rating
51star1star1star1star1star

Napsat komentář