Hasičák

Dotazy k vyhlášce 23/2008 § 9 – technická zařízení

Dotazy k vyhlášce 23/2008 § 9 – technická zařízení

V ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou stanoveny požadavky pro navržení elektrického zařízení tak, aby při požáru byla zajištěna dodávka elektrické energie tohoto zařízení podle podmínek stanovených českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 a dále, že druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2. Platí tyto požadavky pouze pro kabely zajišťující funkci požárně bezpečnostních zařízení? Jaký druh kabelů volně vedených může být použit v prostoru JIP a operačních sálů?

První věta ustanovení § 9 vyhlášky č. 23/2008 Sb. stanoví obecně požadavky pro navržení elektrického zařízení, jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku a to s odkazem na příslušné ČSN uvedené v příloze č. 1. Druhá věta specifikuje s odkazem na přílohu č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. požadavky na druhy a vlastnosti volně vedených kabelů a vodičů zajišťujících funkčnost těchto výše uvedených elektrických zařízení.

Příloha č. 2 Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů v části A stanoví druh vodiče nebo kabelu pro zde vyjmenovaná zařízení, které mají být funkční při požáru a v části B stanoví druh vodiče nebo kabelu pro určité prostory požárních úseků vybraných druhů staveb.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve Vámi zmiňovaném prostoru JIP a OS v budově zdravotnického zařízení je podle přílohy č. 2 části B vyhlášky č. 23/2008 Sb. požadováno použití volně vedeného vodiče nebo kabelu klasifikovaného B2ca,s1,d0 (na základě zkoušek se klasifikace provádí v souladu s Rozhodnutím komise 2006/751/ES) a dále musí být tento vodič či kabel funkční při požáru. Kabely a vodiče funkční při požáru se stanovenou požární odolností P a PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkční požární odolnosti R, která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče po dobu třídy jejich požární odolnosti. Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti R se prokazují zkouškou. Na základě této zkoušky se celý kabelový systém klasifikuje.

Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí při požáru byl vydán ke dni 31.10. 2008 Zkušební předpis ZP 27/2008, který umožňuje zkoušení kabelových systémů včetně klasifikace, tj. kabelů či vodičů včetně nosných konstrukcí.

Nutno zdůraznit, že výše zmiňované požadavky se týkají volně vedených vodičů a kabelů a ne těch, které budou splňovat požadavky čl. 12.9.2 c) ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty. „Úleva“ neposuzování elektrických zařízení uvedená v ustanovení čl. 12.9.3 b) ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty se v případě Vámi zmiňovaných prostorů JIP a OP nepoužije, protože by toto řešení bylo v rozporu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Summary
Review Date
Reviewed Item
V ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou stanoveny požadavky pro navržení elektrického zařízení tak, aby při požáru byla zajištěna dodávka elektrické energie
Author Rating
21star1stargraygraygray

Napsat komentář