Hasičák

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hydrantových systémů

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hydrantových systémů

Je nutné provádět tlakové zkoušky hadic hadicových (hydrantových) systémů v souladu s příslušnými českými technickými normami? Setkáváme se s názorem, že normy nejsou závazné a proto je není třeba respektovat.
Povinnost udržovat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu vyplývá pro právnické a podnikající fyzické osoby z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně”).
Státní požární dozor vykonává hasičský záchranný sbor kraje (mimo jiné) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně [§ 31 odst. 1 písm a) a § 35 písm. a) zákona o požární ochraně].
V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) se provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou.
Podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci se kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok.
V ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci je mimo jiné uvedeno, že při provádění kontrol, údržbě a opravách zařízení pro zásobování požární vodou musí osoba, která příslušnou činnost vykonává splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení. V souladu s odst. 2 téhož paragrafu vyhlášky o požární prevenci osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy,normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.
Vzhledem k tomu, že žádný právní předpis ani právní předpisy o požární ochraně neřeší dále v podrobnostech zkoušení tlakových hadic hadicových systémů, je v tomto případě splnění požadavku právního předpisu dosaženo splněním ustanovení příslušného normativního dokumentu [české technické normy (dále jen „ČSN”)]. Bez provedení tlakové zkoušky hadic podle ČSN EN 671-3 není prakticky možné prokázání provozuschopnosti hadicového systému.

Napsat komentář