Hasičák

Kdo má povinnost vybavovat obytné domy věcnými prostředky požární ochrany

Kdo má povinnost vybavovat obytné domy věcnými prostředky požární ochrany

Kdo má povinnost vybavovat obytné domy věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením?
Povinnost obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se vztahuje na provozovatele činnosti – viz § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Výjimka je v § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně, kde je uvedeno, že provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která provozují společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Pokud je obec v postavení provozovatele činnosti (§ 29 odst. 2 zákona o požární ochraně), popř. vlastníka prostor dle výše uvedeného, vztahuje se na ní povinnost obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
Podrobnosti k provedení této povinnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci, množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu. Toto množství dle § 2 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci může být rozšířeno např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo stanovení podmínek požární bezpečnosti. Ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci uvádí, že pokud nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle výše uvedených odstavců 1 a 2 § 2 vyhlášky o požární prevenci, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň přenosné hasicí přístroje s určitou hasební schopností na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. V § 2 odst. 6 vyhlášky o požární prevenci jsou uvedena další upřesnění.
K postupu při výpočtu přenosných hasicích přístrojů na půdorysnou plochu u obytných domů ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci bylo zveřejněno naše stanovisko na webových stánkách Ministerstva vnitra dne 28. 6. 2002. V tomto stanovisku je uvedeno, že při výpočtu ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci se půdorysné plochy podlaží sčítají a počet přenosných hasicích přístrojů se získá prostým vydělením celkové plochy v m2 hodnotou 200. Do plochy podlaží se u bytových domů nezapočítává plocha bytů (užívání bytu fyzickou osobou není provozování činnosti právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou podle zákona o požární ochraně). V daném případě je nutno instalovat minimálně přenosné hasicí přístroje s požadovanou celkovou hasicí schopností vždy na každých započatých 200 m2. Druh hasiva musí být zvolen podle předpokládané třídy požáru, popř. prostředí (např. hašení elektrických zařízení pod proudem).
 

Napsat komentář