Hasičák

Lze na chodbě domu ve správě bytového družstva mít umístěny vůbec nějaké věci

Lze na chodbě domu ve správě bytového družstva mít umístěny vůbec nějaké věci

Lze na chodbě domu ve správě bytového družstva mít umístěny vůbec nějaké věci, popřípadě zda je jejich velikost a umísťování upraveno předpisy?
Na chodbě domu bytového družstva lze z hlediska požární bezpečnosti umísťovat předměty pouze za podmínek, kdy nedojde k porušení povinností vyplývajících z ustanovení zákona č. 133/1986 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně), zejména § 5, kterým jsou uloženy povinnosti právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám a § 17, kterým jsou uloženy povinnosti fyzickým osobám. V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně je uvedeno že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Fyzické osoby jsou podle § 17 zákona o požární ochraně mimo jiné povinny zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení, zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany, pokud je mají ve vlastnictví či užívání a vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Podrobnosti k zákonu o požární ochraně jsou obsaženy ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V § 11 vyhlášky o požární prevenci je uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují kromě jiného, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce a dále aby chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly používány způsobem zvyšujícím požární riziko.
Únikovou cestu definuje vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu jako „komunikaci, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství, popřípadě přístup požárních jednotek”. V konkrétních případech se vždy postupuje v souladu s platnými předpisy, což mimo jiné znamená, že musí být respektována projektová dokumentace podle které byla stavba postavena a na základě které bylo povoleno její užívání. Na základě této dokumentace je možné stanovit, zda na komunikacích v bytových domech mohou být umístěny „nějaké věci”, aniž by byly porušeny povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně.
S dalšími případnými dotazy doporučujeme obrátit se na příslušný hasičský záchranný sbor kraje, který vzhledem k místní znalosti bude disponovat podrobnějšími informacemi.

Napsat komentář