Hasičák

Můžete nám sdělit, jakou formu má mít požární kniha

Můžete nám sdělit, jakou formu má mít požární kniha

Můžete nám sdělit, jakou formu má mít požární kniha? Musí být vedena v tištěné formě nebo ji lze vést v elektronické podobě?
Ustanovení § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám provozujícím činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) povinnost zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.
Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany jsou uvedeny ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V § 37 vyhlášky o požární prevenci jsou uvedeny podrobnosti k obsahu požární knihy, přičemž počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická nebo podnikající fyzická osoba. Ustanovení § 40 této vyhlášky pak uvádí způsob vedení dokumentace požární ochrany, tedy i požární knihy. Kromě jiného je v odst. 9 § 40 uvedeno, že dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům státního požárního dozoru, a že musí být vedena, popřípadě její stejnopisy nebo kopie musí být uloženy takovým způsobem, aby v případě požáru bylo možno prokázat plnění povinností stanovených zákonem.
Vedení požární knihy v elektronické podobě není právními předpisy výslovně zakázáno, takováto forma by však jen obtížně splňovala řadu podmínek uvedených ve výše citovaném odst. 9 § 40 vyhlášky o požární prevenci. I při dnešních technických možnostech (elektronický podpis, zálohování dat apod.) nelze vyloučit při elektronické formě dodatečné zásahy a úpravy, což by mohlo způsobit obtíže při jednoznačném prokazování plnění povinností stanovených zákonem především v případě vzniku požáru nebo vůči kontrolnímu orgánu státního požárního dozoru. Z tohoto důvodu doporučujeme vést požární knihu v písemné podobě.

Napsat komentář