Hasičák

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Můžete nám sdělit, které druhy požární dokumentace jsou pro nás povinné? Jsme organizace bez zvýšeného požárního nebezpečí.
Zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, udržovat ji v souladu se skutečným stavem a plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené ukládá § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO”), kde je však uvedeno, že tuto povinnost mají právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti specifikované v § 4 odst. 2 a 3 zákona o PO, tedy ty, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Z toho vyplývá, že pokud skutečně provozujete pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, pak se na Vás povinnost uvedená v § 15 zákona o PO nevztahuje. Je třeba poznamenat, že provozovatel činností však může zabezpečovat požární ochranu na vyšší úrovni, než je mu předepsáno.
Pro úplnost je třeba uvést, že právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí (jak uvádíte), má řadu povinností na úseku požární ochrany, stanovených předpisy o požární ochraně (§ 2 odst. 1 zákona o PO). Jedná se zejména o povinnosti vyplývající z ustanovení § 2 odst. 2 a § 5 zákona o PO. Jejich plnění je vždy třeba prokázat, což vyžaduje doložení příslušnými dokumenty.
Jedná se například o tyto doklady:
doklad o dodržovaní technických podmínek a návodů,
doklad ke kontrole dodržování předpisů o PO,
doklad provozuschopnosti požární techniky,
doklad provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

Napsat komentář