Hasičák

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jenZákon“) uděluji tímto společnosti Požární služby Kalen s.r.o. (IČO: 05701180), se sídlem Jaurisova 515/4,Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C

269204, jako správci osobních údajů(„Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajův rozsahu a k účelu, jak je vymezen níže.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

identifikační údaje (jméno a příjmení)

kontaktní adresa (ulice a č.p., město, PSČ, telefon)

kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa)

Doba zpracování

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let od dne udělení tohoto souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů

obchodní účely – zpracování nabídky montáže a servis hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek souvisejících služeb v rozsahu uvedeného na webových stránkách https://www.hasicak.eu, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Poučení o právech subjektu údajů

Zároveň prohlašuji, že jsem si plně vědom/vědoma, že:

poskytnutí osobních údajů je dobrovolné;

mám možnost informovat se o zpracování mých osobních údajů, zejména o účelu zpracování mých osobních údajů, o tom, jaké osobní údaje, případně kategorie osobních údajů, jsou předmětem zpracování, plánované době uložení osobních údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců mých osobních údajů;

mám právo žádat vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, pokud se budu domnívat, že zpracování mých osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, a to zejména opravou, doplněním, výmazem, nebo omezením zpracování osobních údajů;

nejpozdě ji od 1. 5. 2018 mám právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci;

mám právo poskytnutý souhlas kdykoli odvolat.

Jsem srozuměn/a, že všechna práva můžu uplatnit u Správce na adrese jeho sídla, případně na emailové adrese info@kalen.cz, či telefonním čísle: +420 602 877 149.

Byl/a jsem seznámen/a se svým právem v případě domněnky zpracování Osobních údajů v rozporu se zákonem

podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

Zároveň beru na vědomí, že k využití mé emailové adresy k zasílání vlastních obchodních sdělení nepotřebuje Správce v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 408/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas subjektu údajů. Odmítnout zasílání takových obchodních sdělení mohu kdykoli na výše uvedených kontaktech.

Prohlášení Správce

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU. Správce nebude při zpracování osobních údajů využívat práce a služeb jiných osob.