Hasičák

Stěnové uzávěry

Revize požárních stěnových uzávěrů

Požární stěnové uzávěry nalezneme v dnešní době v každém objektu. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. O požární prevenci a následných novelizací spadá povinnost pravidelných ročních kontrol. Kontroly jsou prováděny v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, požadavky souvisejících norem a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok, pokud není stanovena lhůta kratší.

Co je to požární stěnový uzávěr ?

Požární stěnový uzávěr je uzávěr otvorů bez navazujícího vzduchotechnického potrubí ventilačních systémů, výtahových šachet, kabelových kanálů zabraňující šíření požáru a kouře.

Kontroly požárních stěnových uzávěrů

Každý požární uzávěr musí být před svým uvedením do provozu otestována funkční zkouškou, kterou se zajistí jak její funkčnost, tak i protipožární izolace od dělící konstrukce. Jak již bylo výše uvedeno, je nutné podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 provádět pravidelné kontroly požárních uzávěrů a to minimálně 1x ročně, pokud výrobce či projektová dokumentace neurčí kontroly častěji.

Další velmi důležitou věcí, kterou musí provozovatel zajistit je provozní dokumentace – kniha požárních uzávěrů. Do této knihy je zapotřebí zapisovat veškeré úkony, které byly na požárním uzávěru provedeny. Jedná se zejména o funkční zkoušku, pravidelné kontroly, opravy a případné výměny. Součástí provozní dokumentace je průvodní dokumentace výrobce – návody, prohlášení o shodě, certifikace, rozměrové výkresy a další.

Nabízíme tyto služby

  • -funkční zkoušky požárních stěnových uzávěrů
  • -pravidelné kontroly požárních uzávěrů dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
  • -opravy požárních uzávěrů