Hasičák

požárně bezpečnostní řešení

Jak bude postupováno v praxi při plnění technických podmínek uvedených v § 17 odst. 9 a v § 18 odst. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Budou při kolaudaci vyžadovány doklady a certifikáty od použitých materiálů?

Splnění požadavků na zápalnost textilní záclony a závěsu a čalounických materiálů musí být prokázáno příslušným dokladem při závěrečné prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu. Je však nutno tento požadavek specifikovat v požárně bezpečnostním řešení především z důvodu nejen informovanosti pro stavebníka, aby tuto záležitost neopomenul, ale aby tento požadavek byl uveden v podmínkách stavebního povolení.…

Musí být dle § 17 odst. 4, § 18 odst. 3 a § 19 odst. 7 vyhlášky označena jednotlivá podlaží u všech vyjmenovaných staveb?

Ustanovení § 17 odst. 4, § 18, odst. 3 a § 19 odst. 7 vyhlášky platí pro projektování nových staveb. V dané souvislosti se nevztahuje na stavby ubytovacích zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče a stavby se shromažďovacím prostorem provedené podle dosavadní právní úpravy.

Dotaz k § 11 – požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost

Jak postupovat při vymezování požárně nebezpečného prostoru a stanovení odstupových vzdáleností při aplikaci § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb.? Budou se i nadále řešit výjimky přesahu požárně nebezpečného prostoru přes hranici stavebního pozemku? Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru při umístění nové stavby se provede v souladu s ustanovení…