Hasičák

V § 23 odst. 4 je stanoveno, že třída mateřské školy tvoří samostatný požární úsek. Je „třída mateřské školy“ vázána na počet osob, počet místností, typ ročníku? Jak v daném případě posuzovat splnění daného požadavku?

V § 23 odst. 4 je stanoveno, že třída mateřské školy tvoří samostatný požární úsek. Je „třída mateřské školy“ vázána na počet osob, počet místností, typ ročníku? Jak v daném případě posuzovat splnění daného požadavku?

Terminologie pro stavby uvedené v § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dále ze zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. V § 23 školského zákona je mimo jiné stanoveno, že mateřská, základní a střední škola se organizačně člení na třídy. V prováděcích předpisech je pak stanoven počet dětí pro třídu, který nemá vždy stejnou hodnotu a navíc v jedné třídě mohou být umístěny děti z různých ročníků. Dále jsou zde stanoveny hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení a provoz – tj.umožnění her pro děti, jejich odpočinek a osobní hygienu.

Pro účely vyhlášky č. 23/2008 Sb. je součástí požárního úseku prostoru třídy v mateřské škole denní místnost (popř. i jídelna) a prostor určený pro spaní – ložnice. Denní místnost může být zároveň ložnicí. Šatna, umyvárna a záchody mohou být společné pro dvě třídy. 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Terminologie pro stavby uvedené v § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.

Napsat komentář