Hasičák

Ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. je uvedeno, že u rodinného domu do plochy požárního úseku 600 m2 je garáž součástí tohoto požárního úseku. V ČSN 73 0804 je uvedeno, že garáž musí tvořit samostatný požární úsek. Mám se řídit ustanovením vyhlášky i když je v rozporu s ČSN?

Ve vyhlášce č. 23/2008 Sb. je uvedeno, že u rodinného domu do plochy požárního úseku 600 m2 je garáž součástí tohoto požárního úseku. V ČSN 73 0804 je uvedeno, že garáž musí tvořit samostatný požární úsek. Mám se řídit ustanovením vyhlášky i když je v rozporu s ČSN?

Pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí pro umístění stavby garáže nebo vydání územního souhlasu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů před dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb nebo k vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, postupuje se podle dosavadní právní úpravy. V daném případě podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na normové hodnoty tj. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb-Výrobní objekty – Příloha I.

Pokud nejsou splněny podmínky uvedené výše posoudí se technické podmínky požární ochrany pro stavbu garáže podle požadavků vyhlášky č. 23/2008 Sb., přičemž není rozhodující zda se bude v souladu se stavebním zákonem jednat o změnu dokončené stavby rodinného domu tj. přístavbu (garáže) nebo o novou stavbu garáže. Z požárního hlediska se však v obou případech a samozřejmě za předpokladu, že je garáž přistavena k rodinnému domu, postupuje v souladu s ustanovením § 31 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a tedy podle ČSN 73 0834 s uplatněním ČSN 73 0804 – Příloha I.

K uplatnění požadavku § 15 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. (i když je v rozporu s ČSN 73 0804 Příloha I) by došlo v případě stavby rodinného domu včetně garáže, pokud by nebyly naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 32 odst. odst. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb, které jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto stanoviska.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Pokud došlo k pravomocnému rozhodnutí pro umístění stavby garáže nebo vydání územního souhlasu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon)
Author Rating
51star1star1star1star1star

Napsat komentář